Цел на  „Елит 89“

 

    Преподавателите на  „Елит 89“ са с богат педагогически опит и са едни от водещите в своята научна дисциплина. Целта ни е оптимално да съчетаем  европейските и световни стандарти в образованието с държавните образователни изисквания.

 

    Нашето предимство е работата в малки групи, която дава възможност за обучение, близко до индивидуалното, за диференциран подход и контрол на учебния процес, както от страна на преподавателя, така и активното участие от страна на родителя.

 

    От най- ранна детска възраст е нужно да се насочва образованието и възпитанието на децата към тяхното пълноценно развитие и активно участие в живота на глобализиращия се свят.

 

     Това поставя пред нас следните задачи:

 

     - Възпитаване на самочувствие и самоувереност в собствените сили

     - Развиване на умения за работа в екип, въображение и творчество

     - Формиране на активна позиция към себе си и обществото

     - Възпитание на толерантност към различията в света

 

     За да постигнем тези задачи ние:

 

 • Поставяме обучаемия в центъра на образователния и възпитателен процес и превръщането му в активна страна на обучението
 • Подтикваме обучаемия към изследване и логическо мислене
 • Подпомагаме учениците да изграждат позитивни отношения и ги учим на добродетели като толерантност, честност, отговорност, взаимопомощ и др.
 • Постоянно ги поощряваме да дават най-доброто от себе си в обучителния процес
 • Организираме стимулираща среда, с подходящ интериор както за обучителните така и за затвърждаващите знания

 

 

     Защо да избера „Елит 89“ ?

 

 • Заради нашите високи изисквания към учениците
 • Заради нашите учители, които са ентусиазирани да работят с млади хора
 • Заради дисциплината, която е основен фактор за всеки образователен процес
 • Заради конкурентната  среда
 • Заради вниманието и индивидуалния подход към всеки наш ученик

 

 

     За какви ученици е  „Елит 89“ ?

 

 • За мотивирани и амбициозни ученици , които търсят качествено образование
 • Ученици търсещи отлични  резултати, както през учебната година , така и при явяване на изпити

 

 

     Разположение

 

     Учебният център е в  близост до 108 СОУ, 69 СОУ, 89 ОУ, 4 ОУ„Джон Атанасов“; Средно спортно училище „Ген. В. Стойчев“; 145 СОУ; 125 СОУ; 118 СОУ.